Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Xúc tiến thương mại và Thông tin

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của các làng nghề, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân cùng những người tâm huyết hợp sức thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Xúc tiến thương mại

Giúp hội viên xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. (vietlawgroup và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn cho hội viên Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Luật Cạnh Tranh, Hiệp định thương mại, Ưu đãi thuế quan.)

Cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kinh doanh phục vụ hội viên, như dịch vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kinh doanh phục vụ hội viên, như dịch vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm, các dịch vụ tư vấn về thị trường, Pháp luật, đầu tư, công nghệ. (vietlawgroup và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tư vấn cho hội viên Pháp luật về hợp đồng, Luật Thương Mại, Hỗ trợ thủ tục vay vốn tư nguồn ngân sách nhà nước với mức lãi suất ưu đãi)

Thông tin

Cung cấp thông tin cho hội viên về môi trường kinh doanh, về thị trường, về văn bản quy phạm pháp luật, về khoa học, công nghệ, kỹ năng quản lý kinh doanh, …

Phát hành Tạp chí của hiệp hội để giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, giới thiệu làng nghề, nghệ nhân với trong nước và quốc tế.