• Hình sự

    Các tội danh hình sự

    Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý

    Chức năng bình luận bị tắt ở Các tội danh hình sự