• Dân sự

    Chuyển giao rủi ro

    Chuyển giao rủi ro giữa người bán và người mua cho bên vận chuyển, tình huấn pháp lý: Bên Mua (M) và Bên Bán (B) thỏa thuận: sau khi bên B nhận được thanh toán 100% tiền hàng , thì bên B sẽ tiến hành giao hàng cho Bên Vận chuyển (VC) do bên M chỉ định.

    Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyển giao rủi ro