Doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  2. Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
  3. Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
  4. Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
  5. Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
  6. Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  7. Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.
Giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

  • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
  • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

Liên hệ với chúng tôi